REV. 24.05.2005

 

ØSTRE SKOLE

 

 

         RETNINGSLINIER

 

 

Sammensætning af ansættelsesudvalg. 3

Personalets omgang med alkohol i arbejdstiden. 3

Afspadsering, tjenestefri 3

Befordringsgodtgørelse. 4

Behandling af budget ved Østre skole. 4

Diæter 5

Efter/videreuddannelse. 5

Fagfordeling. 5

Fravær ved sne og lignende. 6

Afholdelse af jubilæer. 6

Kompetenceudvikling. 6

Vejledning om klager. 7

Klassekasser 8

Klasseopsparing. 8

Kopiering. 8

Lejrskoler, skolerejser og ekskursioner 9

Lokal Lønpolitik. 9

Organisation for mødestruktur 10

Personalearrangementer 11

Private effekter på skolen. 12

Rygepolitik for medarbejdere. 12

Sikkerhedsarbejdet 12

Skole-hjem-samarbejdet 13

Skolegang. 13

Skoleårets planlægning. 14

Sygdom/ulykke vedr. elever 14

Skemalægning. 15

Tilsynspligt 15

Tjenestefri i ekstraordinære tilfælde. 15

Tjenstlige samtaler 15

Udlån af skolens inventar til privat brug. 15

Vikardækning. 16

Vold, trusler (verbale og fysiske overgreb) psykisk belastende hændelse. 16

Sikkerhed. 16

 

 

 

 


 

Sammensætning af ansættelsesudvalg

Sammensættes gang for gang med udgangspunkt i skemaet:

 

Ansættelse

af:

 

Ledelse

Afdelings-

leder

TR

Skole -bestyrelse

Repr.

for SFO

Repr.

for lærere

Repr.

for service afd.

Repr.

for adm.

Leder/Skole

X

X

X

X

X

X

X

X

Afdelings leder SFO

X

 

X

X

X

 

 

 

Afdelings leder

X

 

X

X

X

X

 

 

Service leder

X

X

X

X

X

X

X

X

Lærer, fuld tid

X

 

X

X

 

X

 

 

Lærer, på tid

X

 

(X)

(X)

 

 

 

 

Pædagog SFO

 

X

X

X

X

 

 

 

Pædagogisk medhjælper

X

 

 

(X)

 

 

 

 

Teknisk medarbejder

X

X

 

X

 

 

 

 

Sekretær

X

X

 

X

X

X

X

 

Andet personale

X

 

 

(X)

 

 

 

 

 

(X) Orientering

Personalets omgang med alkohol i arbejdstiden                                         

 

Det er ikke tilladt at indtage alkohol i arbejdstiden. For det pædagogiske personale betragtes arbejdstiden for den tid, hvori man har direkte kontakt med elever/børn og forældre.

Ved særlige lejligheder (Skolefester, dimissionsfest, fødselsdage, jubilæum, lejrskoler, hytteture og lign.) kan reglen fraviges efter skoleledelsens godkendelse.

 

I Danmark er alkohol en naturlig del af de fleste menneskers tilværelse. Det betyder at målet for vor alkoholpolitik er at opdrage til et fornuftigt forhold til alkohol.

 

Det betyder, at vi:

 

-          Som voksne altid er rollemodeller for børn og unge, og at vi som ”professionelle opdragere” har et særligt stort ansvar.

 

 

Afspadsering, tjenestefri

Ved anmodning om ekstraordinær tjenestefrihed følges retningslinierne i personalehåndbogen for kommunen.

Ønskes der afspadsering af overtid, skal dette meddeles under skoleårets planlægning og indregnes for skoleåret efter de i overenskomsten fastsatte regler.

For serviceafdelingen gælder at overarbejde altid skal godkendes af Skolens ledelse og afviklingen skal foretages umiddelbart efter. (Hvis det er muligt i forhold til skolens virksomhed.)

 

Befordringsgodtgørelse

 

Normalt ydes befordring efter kommunens regelsæt. Det betyder at der ydes befordringsgodtgørelse i forhold til billigst mulig offentlige transport. Ved valg af kørsel i egen bil, kan beløbet svarende til billigst mulig offentlige transport udbetales.

Undtagelser:

 1. Ved samkørsel udbetales statens højest km-takst til den der lægger bil til.

2.      Ved uforholdsmæssig lang ventetid, kan der bevilliges km-penge.

3.      Ved kørsel med elever ydes altid km.-penge til højeste takst.

4.      Serviceafdelingen afregnes efter kørerbog til laveste takst.

 

Som udgangspunkt vælges altid den for skolen billigste løsning.

 

 

Behandling af budget ved Østre skole

 

Skolelederen informere MED-udvalget om de udmeldte rammer/tildelinger vedrørende skolens pædagogiske råd.

 

Forelæggelser sker med henblik på forslag til prioritering af ønsker inden for de respektive rammer.

 

I budgetfasen arbejdes med flere faser:

 

 1. Oktober/november.
  Ønskefase/indsamlingsfase. Fasen omfatter ønsker/midler til både drift og inventar.

 

 1. På baggrund af ønskerne udarbejder skolelederen/afdelingsledere udkast til budgetfordelingsforslag for skolens selvstændige budgetter.

 

 1. November/december
  Lederens forslag forlægges og bearbejdes på lærermøde og personalemøder og afsluttende på MED-møde.

 

 1. December/januar
  Budgettet forelægges på lærermøde og personalemøder og i MED-udvalget. Forelægges derefter skolebestyrelsen til endelig godkendelse.

 

 1. Via MED-udvalget samt direkte til lærermødet/personalemøderne orienteres om den godkendte fordeling.

 

 1. Budgetforslaget sendes til godkendelse i skolebestyrelsen. (januar)

 


 

Diæter

 

Diæter ved lejrskoler, skolerejser, ekskursioner og kursus følger regelsættet for time-dagpenge. Det betyder:

Der udbetales dagpengesatser med fradrag for betalte måltider. Indberetningsskema fås hos skolens sekretær.

Normalt regnes med at lærernes forplejning ved lejrskoler, skolerejser og ekskursioner er indeholdt i det samlede arrangement. Fravigelser skal godkendes af skolens ledelse.

Udgifter til forplejning skal være indeholdt i budgettet for arrangementet. Skolen afholder lærerens andel.

 

 

Efter/videreuddannelse

 

December/januar udsendes kursuskatalog for kommende skoleår. Alle har ret til at ansøge for dem relevante kurser. Skolens ledelse prioritere kurserne i forhold til skolens behov og aftaler i forhold til MUS samtalerne. Listen offentliggøres så alle kan se de prioriterede kurser.

Efter optagelsesproceduren på kursusstedet, vil der ved ledige pladser kunne tilbydes yderligere kursustilbud.

 

 

Fagfordeling

 

1.             Lærere til kommende 1. kl. fastlægges så vidt muligt under fagfordeling et år før.

 

2.             Det tilstræbes, at en klasses lærere fordeler sig ligeligt mellem kvindelige og mandlige lærere.

 

3.             Få lærere i klassen - især i de små klasser. Det tilstræbes at lærernes arbejde planlægges i afdelingen under hensyntagen til teamstrukturen.

 

4.             Lærerne skal så vidt muligt videreføre påbegyndte undervisningsforløb indenfor afdelingen

 

5.             En lærer bør kun være klasselærer i én klasse.

 

6.             Andre opgaver fordeles sideløbende med undervisningsopgaver.

 

7.             Lærere i specialcentret skal indgå med antal timer, der muliggør fleksibilitet.

 


 

Fravær ved sne og lignende

 

Det er alene den ansattes ansvar at møde frem på arbejde uanset vejret.

 

Efter aftale med den ansatte kan fraværet afvikles på én af følgende måder:

 

 1. Ved at modregne tiden i eventuel tid til afspadsering eller overtid.

 

 1. Ved at yde vikararbejde.

 

Kun hvis dette ikke er muligt, skal fraværet indberettes til personalekontoret,
så der kan ske løn træk.

 

 

Afholdelse af jubilæer.

 

Når en medarbejder på Østre skole har jubilæum i henhold til de retningslinier der angives i kommunens personalehåndbog er skolen vært ved et mindre traktement for skolens personale. Egentlige større udadvendte arrangementer, skal godkendes af borgmesteren.

Det aftales med den enkelte jubilar, hvordan festligholdelsen finder sted.

Afvikles normalt ved sommerferiefrokost.

 

 

Kompetenceudvikling

 

 

·   Overordnede mål for kompetenceudvikling på Østre Skole

Medarbejdernes kompetencer på Østre Skole ønskes gennem uddannelse, intern læring og jobudvikling systematiseret og prioriteret i forhold til Østre Skoles værdigrundlag og de overordnede skolepolitiske mål i Nykøbing Falster kommune og de til stadighed gældende lovkrav

 

 

·   Strategi for kompetenceudviklingen:

Gennem systematisk registrering af den enkelte medarbejders kompetencer, er der udarbejdet kompetencestatus, som forefindes i personalemappen.

 

Ved MUS indgår kompetencestatus og der opstilles udviklingsmål for personlige/Østre Skoles ønsker for kompetenceudviklingen. Udmøntningen foretages under hensyntagen til den samlede ressource til efteruddannelse, samt de ønsker der måtte komme fra skolens afdelinger.

 

MUS afvikles årligt i perioden september – marts.

Skoleleder og viceskoleleder afholder samtaler med lærergruppen og børnehaveklasseledere samt ansatte i U-klassen.


 

 

Leder af HJULET afholder MUS med ansatte i HJULET.

 

SFO-Leder og Souschef i SFO afholder samtaler med ansatte i SFO.

SFO-leder afholder samtale med souschef.

 

Serviceleder afholder samtale med ansatte i serviceafdelingen.

 

Skoleleder afholder samtaler med viceskoleleder, leder af SFO, Leder af HJULET, serviceleder og sekretær.

 

Alle MUS foregår med brug af skema udarbejdet af personalekontoret, og efterfølgende udleveres kopi til medarbejder og der lægges kopi i personalemappen.

 

·   Evaluering:

Ved MUS tages referat, og opfølgningen af aftaler tages løbende op dog senest ved næste MUS.

 

 

Vejledning om klager.

Ved klager fra forældre eller elever af personlig karakter følges nedenstående retningslinier:

Ved alle henvendelser direkte til ledelsen fra klageren, gælder det at ledelsen sikre sig at den der klages over er involveret . – Dvs. at klagen er drøftet (punkt 1.) Hvis dette ikke er tilfældet, vil ledelsen kun have forelagt klagen, med henblik på at arbejde videre i forhold til (punkt 4).

 

 1. Klageren drøfter problemet med den ansatte, der har størst mulighed for at løse problemet.

 

 1. Har denne drøftelse ikke det ønskede udfald, kan klageren henvende sig til skolens inspektør

 

 1. Når skolens personale modtager en klage, kan denne være skriftlig.
  Er den mundtlig, skal modtageren nedfælde et notat om klagen.

 

 1. Når skolens leder modtager klager vedr. medarbejdere involveres den pågældende gennem skolens leder. Klagepunkter forelægges og medarbejderen inddrages i klagespørgsmålet. Er klagen af alvorlig karakter bedes om skriftlig klage.

 

 1. Medarbejderen og TR har krav på løbende orientering. Efterfølgende redegøres for hvordan klagen er blevet behandlet.

 

 1. Er der behov for, at der skal afholdes møder vedr. klagen aftales på forhånd hvordan den ansatte skal inddrages.

 

 1. Hvis der i forbindelsen med klagesagen skal finde tjenstlig samtale sted, følges retningslinier for tjenstlige samtaler.

 

 

 

Klassekasser

Indskud til klassekassen bruges til klassen f.eks. bolde, sjippetov, is på ture m.m.

Klassekasse etableres i den enkelte klasse og administreres af enten klasselæren eller en forældre.

Indbetaling til klasseklassen foretages efter aftale med de enkelte klasselærer og forældrene.

Der bliver ikke udbetalt en eventuelt andel af beholdningen af klassekassen,  når en elev forlader klasse, ligesom der heller ikke skal indbetales ekstra,  når en ny elev starter i klassen.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 7. oktober 2003

 

 

Klasseopsparing

Indskud til klassekassen bruges til ture med klasse inden for aftalte rammer med skoleledelsen.

Klasseopsparing etableres i den enkelte klasse efter aftaler og administreres af enten klasselæren eller en forældre.

Indbetaling til klasseklassen foretages efter aftale med de enkelte klasselærer og forældrene.

Der bliver udbetalt en eventuelt andel af beholdningen af klassekassen,  når en elev forlader klasse, ligesom der kan indbetales ekstra,  når en ny elev starter i klassen.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 7. oktober 2003

 

 

Kopiering

 

Kopimaskinen i pædagogiskværksted skal fortrinsvis bruges til større kopiopgaver. Kopimaskiner i mellemgruppen og udskolingen skal bruges til nødkopiering og mindre kopiopgaver. Kopimaskinen på kontoret må normalt ikke benyttes til materialekopiering. Der kan i nødstilfælde dispenseres herfor.

 

Det er tilladt at fortage mindre kopiopgaver til privat brug. Ved større opgaver (foreningsarbejde og lign.) afregnes efter aftalet pris med ledelsen.

 


 

Lejrskoler, skolerejser og ekskursioner

 

Indskolingen

I 1. kl. får klasserne tilbud om ét hytteophold.

Der ydes økonomisk tilskud på kr. 200.-/elev. (excl. moms)

Varighed 2,5 dage. Fortæring for egen regning.

Udgifter til mad betales af forældrene.

Mellemgrupen:

I slutningen af 6. klasse gennemføres en lejrskole. Varighed op til 5 dage.

Turen skal være aftalt i god tid.

Lejrskolen skal være indenfor  landets grænser. Der ydes 950 kr./elev  fra ekskursionskontoen.

Tillægsudgifter, f.eks. ekstra ture, kan betales af forældrene.

Udgifter til mad betales af forældrene.

Udskolingen:

I 9. klasse gives mulighed for at gennemføre en skolerejse i op til 5 dage. Der ydes 250 kr./elev  fra ekskursionskontoen.

Udgifter til mad betales af forældrene.

Ekskursioner:

Klasser/afdelinger kan planlægge ekskursioner af én dags varighed. Udgifter betales af afdelingskonti. Afdelingsteamet aftaler  rammerne. Der kan suppleres via klassekassen.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 13. april 2004

 

 

Lokal Lønpolitik

Vedtaget i MED-udvalg den 29. marts 2004

 

Østre Skole følger Kommunens overordnede lønpolitik.

Til udmøntningen af den overordnede lønpolitik udarbejdes hver år en delpolitik (MED-udvalg) til brug for udlodning af puljen til ny løn.

 

MÅLGRUPPE:

 

Lønpolitikken dækker de ansatte på Østre Skole som kan få del i NY-LØNS-puljen

 

Denne politik gælder for 1. april 2004 – 31. marts 2005

 

Det er vigtigt at lønpolitikken:

 

 

Det betyder at lønpolitikken:

 

 

Forhandlingen:

Forhandlingen foregår mellem den forhandlingsberettigede organisation og/eller tillidsrepræsentanten for området og skolelederen

Funktions- og kvalifikationsløn gives efter kendte og objektive kriterier.

Kvalifikationsløn ydes for såvel uddannelsesmæssigt som erfaringsmæssigt baserede kriterier.

Kriterierne bør i videst mulig udstrækning fastlægges i forhåndsaftaler, således at lønnen automatisk udløses, når kriterierne er opfyldt.

Funktions- og kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg - med mindre andet aftales -

 

 

Organisation for mødestruktur

 

 

PÆDAGOGISK UDVALG

·          Skoleledelsen

·          Formand for pædagogisk udvalg

·          Koordinator Indskolingsteam

·          Koordinator Mellemgruppeteam

·          Koordinator Udskolingsteam

·          Rep. SFO

 

INDSKOLINGSTEAM

·          Koordinator

·          Lærere i afdelingen

·          SFO-pæd.

 

MELLEMGRUPPETEAM

·          Koordinator

·          Lærere i afdelingen

 

 

UDSKOLINGSTEAM

·          Koordinator

·          Lærere i afdelingen

 

 

 

 

PÆDAGOGISK RÅD

Alle pæd. Medarbejdere samt skoleledelsen

ÅRGANGSTEAM

bh.kl. – 3.kl.

 

SPORTEAM

4.- 5.- 6. klasse

 

AFDELINGSTEAM

7. – 8. – 9. klasse

 

SFO

 

MEDUDVALG

 

SKOLEBESTYRELSE

 

 

 

 

TEAMSAMARBEJDE:

De enkelte selvstyrende team afholder møder efter behov og i relation til skoleaftalen vedr. arbejdstid.

 

AFDELINGSTEAM:

Afholder møde hver anden mandag. Koordinator for afdelingen indkalder og laver dagsorden. Referat kan gå på skift.

 

 

PÆDAGOGISK UDVALG:

Afholder møde hver anden mandag forskudt i forhold til afdelingsmøderne. Formand for pæd. Råd er indkalder og udsender dagsorden og referat.

 

PÆDAGOGISK RÅD:

Afholder 4-6 mødeplanlagte møder/skoleår.

Dagsorden og referat udarbejdes af mødeleder for pæd. Råd i samarbejde med skoleledelsen.

 

SKOLEBESTYRELSE:

Afholder møde den første tirsdag i md.

Dagsorden udarbejdes af bestyrelsesformand og skoleleder. Referat udarbejdes af skoleledelsen.

 

MEDUDVALG:

Afholder min. 4 møder/skoleår

Dagsorden udarbejdes af skoleleder og næstformand. Referat udarbejdes af skoleledelsen.

 

LÆRERMØDER:

Afholdes 4-6 gange pr. skoleår planlagt på mødeplanen.

Dagsorden og referat udarbejdes af skoleledelsen.

 

Personalearrangementer

JULEFROKOST

-         er et arrangement som de enkelte afdelinger KAN deltage i.

-         starter kl. 12.00 - sidste skoledag før juleferien.

-         udløser IKKE velfærdspenge.

-         planlægges på skift i arbejdsgrupper dannet under: Indskoling1, Indskoling2, Mellemgruppe, Udskoling, U-kl./Hjulet. Plan udarbejdes som bilag.

-         deltager pensionister ikke.

 

PERSONALEARRANGEMENT

-         er et arrangement for det samlede personale.

-         finder sted i maj måned.

-         udløser velfærdspenge.

-         deltager pensionister ikke.

-         planlægges på skift i arbejdsgrupper dannet under: Indskoling1, Indskoling2, Mellemgruppe, Udskoling, U-kl./Hjulet, SFO.  Plan udarbejdes som bilag.

 

SOMMERFERIEFROKOST

-         er et arrangement som de enkelte afdelinger KAN deltage i.

-         starter kl. 12.00 - sidste skoledag før juleferien.

-         udløser IKKE velfærdspenge.

-         planlægges på skift i arbejdsgrupper dannet under: Indskoling1, Indskoling2, Mellemgruppe, Udskoling, U-kl./Hjulet. Plan udarbejdes som bilag.

-     pensionister inviteres efter ønske i forbindelse med jubilæer, afsked m.v.

 

vedtaget MED-udvalg d. 25.01.2005

 

 

 

Private effekter på skolen

 

Hvis man har ønsker om at skolens lokaler skal indeholde effekter udefra, såsom:

 

 

så er det altid en forudsætning, at der indgås aftaler med teknisk serviceleder.

 

Overordnet princip må være, at effekter opstillet på skolen, kun er opstillet for ét skoleår.

 

 

Rygepolitik for medarbejdere

 

Det overordnede formål er:

 

 1. At enhver medarbejder har ret til et røgfrit miljø.

 

 1. At der laves retningslinier, der tilgodeser såvel ikke-rygere som rygere.

 

 1. At Østre skoles rygepolitik følger rygepolitikken i Nykøbing Falsters kommune

 

Følgende retningslinier er derfor gældende:

 

 1. Rygning er forbudt indendørs og udendørs i samvær med elever indenfor skolen åbningstid (SFO’s åbningstid)

 

 1. Rygning er kun tilladt i skolens rygerum i skolens åbningstid (SFO’s åbningstid)

 

 1. Ved møder udenfor skolens åbningstid henvises rygere til skolens rygerum, eller til at ryge udendørs.

 

 1. I de enkelte afdelinger kan der afviges fra ovenstående regler ved enkeltarrangementer. Dispensation gives af ledelsen.

 

 

Sikkerhedsarbejdet

Sikkerhedsgruppen (SR+SL) igangsætter og sikre at MED-udvalget arbejder med APV.

APV gennemføres ved spørgeskemaundersøgelse, registrering og udarbejdelse af handlingsplan på alle sikkerhedsspørgsmål. Der arbejdes med:

 

 

Skole-hjem-samarbejdet

 

Skolebestyrelsen ønsker forældreråd etableret i alle klasser.

Bestyrelsen afholder fællesmøde med forældrerepræsentanterne efter gensidigt behov.

Skolebestyrelsen fremlægger i begyndelsen af kalenderåret skolens årsberetning på skolens hjemmeside. Forældrene er velkomne, til at møde op på næste bestyrelsesmøde, for at stille spørgsmål eller hvis der er emner der ønskes uddybet.

Skolebestyrelsen holder i oktober et møde for medlemmerne af  forældrerådene, på dette møde vil der være et aktuelt emne til diskussion.

Klasselæreren koordinerer og organiserer skole-hjemsamarbejdet med forældre og lærerne. Der tildeles hver klasse en timepulje, som dækker alle aktiviteter.

I hver klasse afholdes minimum 1 forældremøde og 1 forældresamtale om året. Inden efterårsferien afvikles i hver klasse et forældremøde, hvor bl.a. årets aktiviteter drøftes og aftales. Der gennemføres hjemmebesøg i 1. kl.

 

Revideret i skolebestyrelsen den 2. maj 2004

 

 

Skolegang

gældende for hele Nykøbing F. Skolevæsen.

 

Fremmøde:

Der er mødepligt i skolen, hvilket naturligvis også fælder i forbindelse med emneuger, skolernes motionsløb m.m. Eleverne skal møde til tiden. Fritagelse for skolegang bør begrænses, således at private aktiviteter i videst muligt omfang lægges uden for skoletiden.

Klasselæreren kan dog give fritagelse for undervisning.

 

 

Skole-hjem samarbejde.

Det er en forudsætning for skolens virksomhed, at der er tæt samarbejde mellem skole og hjem - at skolegangen er et fælles anliggende. Udover den løbende kontakt mellem de enkelte forældre og skolen, sker skole-hjem samarbejdet gennem forældremøder og forældresamtaler. Eleverne kan også deltage i samtalerne efter aftale mellem lærere og forældre. Skolen forventer, at alle forældre deltager.

 

 

 

 

 

Kristendomskundskab/religion

Kristendomskundskab/religion er et fag i folkeskolen og bør omfatte alle elever. Forældre kan dog, efter skriftlig anmodning, bede deres barn fritaget for undervisningen et år ad gangen. Dette skal ske i begyndelsen af skoleåret.

De mellemtimer, som eleverne får som følge af fritagelse for undervisning betragtes som fritimer, hvor skolen ingen tilsynsforpligtelse har. Eleverne kan også med forældrenes accept holde fri, hvis undervisningen ligger i ydertimer.

 

Valgfag

I 8.-9. klasse tilbydes eleverne en række valgfag. Valget er bindende for hele perioden.

 

Værkstedsfag

I værkstedsfag skal de sikkerhedsmæssige forskrifter over

holdes. Det betyder, at eleverne er iført passende påklædning efter lærerens anvisning.

 

Hjemkundskab

Er et obligatorisk fag. Det respekteres, at elever ikke spiser den tilberedte mad, hvis deres religion forbyder dem det. Lærerne tager hensyn til ovennævnte i undervisningen, men det skal indskærpes, at alle elever skal deltage i madlavningen/undervisningen.

 

Lejrskoler - hytteture - Gedesbyture - ekskursioner

Betragtes som undervisning, hvilket betyder, at alle elever skal deltage. Der findes adskilte bade-, toilet- og sovefaciliteter til drenge og piger, Skolen respekterer, at forskellige kulturer har forskellige regler, hvad angår spisning, badning og overnatning.

 

Klasse- og skolearrangementer

Sociale arrangementer er med til at styrke sammenholdet i klasserne og give et godt tilhørsforhold til skolen. Der kan arrangeres klassefester, hyggeaftener, skolefester m.m., og det forventes, at man deltager i disse arrangementer.

 

Idræt og svømning

Idræt er et obligatorisk fag fra 1.-9. klasse, hvor alle elever skal deltage, med mindre de er fritaget pga. sygdom. Til idræt og svømning medbringer eleverne selv velegnet påklædning. I forbindelse med idrætsundervisningen skal eleverne bage efter timen.

Der tilbydes elever, der af religiøse grunde ikke må bade sammen med andre, en særskilt ordning.

Deltagelse i svømning er også obligatorisk. For elever, der af religiøse grunde ikke må vise sig nøgne for andre, kan omklædning og badning aftales individuelt. Elever, der ikke må vise deres hår, kan bruge badehætte. Fritagelse kan kun ske efter forældrenes anmodning, evt. med lægeerklæring, men eleverne skal overvære undervisningen.

 

Flytning

Før flytning og skoleskift skal skolen altid have besked.

 

Skoleårets planlægning

Feb-mar.: Der afholdes drøftelser i forhold til de i aftalegrundlaget pligtige drøftelser.

Mar.-apr.: Skoleledelsen fremlægger forslag til timefordelingsplan for MED-Skolebestyrelse

Apr.-maj.:  Fagfordelingen igangsættes, der afholdes fagfordelingsmøder (retningslinier)

Maj.-juni.:  Planlægningen afsluttes, der udarbejdes stamskema

Juni.: Arbejdstidsplaner udleveres

 

Sygdom/ulykke vedr. elever

 

Hvis en elev på skolen er kommet til skade under leg eller sport, søger skolen altid kontakt med hjemmet eller arbejdspladsen, inden barnet bringes hjem/til behandling.

Ved alvorlig tilskadekomst bringes barnet til skadestuen, enten ved forældrene, Falck eller taxi. Skolen sikre sig altid at barnet ikke er alene på skadestuen.

 

 

Skemalægning

0.- 5. kl. skal møde kl. 8.00 hver dag. Mellemtimer for elever bør undgås. Dobbettimer i praktisk-musiske fag skal placeres hensigtsmæssigt på dagen. Klasselærerens timer bør så vidt muligt fordeles over alle ugens dage. Fagene placeres hensigtsmæssigt og med sund fornuft.

Tilsynspligt

De enkelte afdelinger sørger for ved skoleårets start, at udarbejde skema for tilsyn med eleverne i frikvartererne. Ved fravær rådgiver afdelingen skoleledelsen om dækning, ellers er det skoleledelsen der påsætter afløsning.

 

Tjenestefri i ekstraordinære tilfælde

Ekstraordinær tjenestefrihed bevilges i følgende tilfælde. I hver tilfælde er det skolens ledelse der i forhold til arbejdes tarv bevilliger frihed.

 

1. Alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse i den ansattes nærmeste familie.

2. Flytning – (1 dag) på dagen

3. Egne runde fødselsdage – 50, 60 og 70 år (1 dag) på dagen

4. Eget jubilæum – 25, 40 eller 50 år (1 dag) på dagen

5. Eget, forældres eller svigerforældres sølv- guldbryllup, børns eller søskendes bryllup. (1    dag) på dagen.

 

 

Tjenstlige samtaler

Normalt vil der ikke være behov for at indkalde til tjenstlige samtaler. Dog skal der ved længerevarende sygefravær afholdes sygesamtaler. Hvis der indkaldes til tjenstlig samtale følges nedenstående procedure.

 1. Den ansatte indkaldes skriftligt med angivelse af tid og sted samt hvad samtalen drejer sig om. (Der skal i indkaldelses oplyses om mulighed for bisidder)
 2. Samtidig med indkaldelsen orienteres TR om indhold/formål. Læreren informeres om at TR vil blive orienteret.
 3. Efter samtalen udfærdiges et referat, som skal underskrives. Der udleveres kopi. Det er ikke et krav at man er enig i referatets evt. konklusioner, men man skriver under på at samtalen har indeholdt de refererede emner.
 4. Læreren orientere om muligheden for at få vedlagt kortfattet redegørelse til referatet.

Udlån af skolens inventar til privat brug

Det er muligt for skolens personale at hjemlåne inventar.

Aftalerne skal indgås med ansvarlige lærere for faglokalet når det drejer sig om inventar fra faglokaler.

Aftalerne indgås med serviceleder når det drejer sig om borde/stole og værktøj/inventar fra serviceafdelingen.

Lånte effekter skal straks afleveres tilbage i samme stand efter brug. Ved skader på inventar under privat brug, kan der rejses erstatningskrav.

 Den der forestår udlånet sørger for at registrere hvem der har lån og hvad der er lånt ud.

Udlån af inventar fra faglokaler aftales med den lærer der føre tilsynet og påføres udlånsliste.

 

Vikardækning

 

0.- 5. klassetrin og specialklasser vikardækkes før 6.-7 og 8.-9. klassetrin.

Ydertimer kan varsles fri med skriftlig besked til hjemmet for 4.-5. klassetrin

Timer med flere lærere i klassen vikardækkes kun under særlige omstændigheder

6.-7 klassetrin vikardækkes før 8.-9. klassetrin.

I ydertimer gives eventuelt fri. I mellemtimer uden vikar arbejder klassen alene.

8.-9. klassetrin vikardækkes primært i prøvefag og primært med faste lærere.

I fri- og mellemtimer har eleverne tilladelse til at forlade skolen.

Ved langtidssygdom vikardækkes altid.

Ved planlagt fravær rådgiver de selvstyrende team ledelsen om dækning.

 

 

 Vold, trusler (verbale og fysiske overgreb) psykisk belastende hændelse                                          

mod personale fra elever, deres forældre
eller andre personer i forbindelse med arbejdet.

 

Vold er ikke et privat problem.

 

Vold, trusler m.m. er et arbejdsmiljøproblem og skal behandles som sådan. Det betyder, at sikkerhedsgruppen, sikkerhedsrepræsentanten og leder skal inddrages.

 

Det er arbejdsgiveres ansvar at prøve at undgå volden. Det betyder, at alle relevante oplysninger om elever og disse hjemlige forhold er givet til elevens lærer og til andre relevante medarbejdere. Man skal være specielt opmærksom, når skolen modtager nye elever.

 

Er medarbejder urolig for at være alene med elever eller forældre tilrettelægges arbejdet således, at medarbejderen er mindst muligt alene. Ved evt. hjemmebesøg anbefales det at være to, i det øjeblik, hvor man føler sig utryg ved at være alene.

 

Enhver psykisk belastende hændelse forårsaget af elev/forældre, som påvirker den ansatte i emotionel negativ grad beskrives og anmeldes på anmeldelsesblanket.

Skemaet udfyldes af den ansatte – SR anmelder. Efter vurdering/handling opbevares skemaet i personalemappen.

Skemaet kan danne grundlag for en evt. arbejdsskadesag på et senere tidspunkt.

 

 Sikkerhed                                            

 

Lederen er i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten ansvarlig for følgende:

 

 1. At sikre, at der i en given situation organiseres en ”ambulancetjeneste” i tilfælde af at en medarbejder kommer ud for en chokerende oplevelse. En ”ambulancetjeneste” kan opfattes som en ordning, hvor en kollega, der i forvejen er tæt på den kriseramte, bliver bedt om at være til stede med den kriseramte her og nu.

 

 1. At yde psykisk førstehjælp i form af almindelig medmenneskelig omsorg.

 

 1. At informere alle medarbejdere i afdelinger/team samt pårørende om hændelsen for at undgå rygtedannelse og usikkerhed.

 

 1. At sikre, at den kriseramte kollega får mulighed for at bearbejde den chokerende oplevelse (evt. henvisning til psykolog).

 

 1. At den voldsramte ikke skal gå alene til evt. afhøring (hos politi eller anden myndighed).

 

 1. Være ansvarlig for, at der sker en intern registrering af alle grader af trusler, vold, chikane, verbale overgreb m.m. denne registrering foretages af leder og sikkerhedsrepræsentant sammen med den kriseramte.

 

 1. At sørge for nødvendig anmeldelse til arbejdstilsyn, arbejdsskadeforsikring og evt. politi.

 

 

Falckordning
Nykøbing Falster Kommune har pr. august 2003 indgået aftale med Falck om Psykologisk Bistand, hvilket betyder, at den enkelte ansatte i Nykøbing Falster Kommune kan modtage hjælp fra psykolog i forbindelse med:

Kommunen har, i samarbejde med Falck, opbygget og udarbejdet beredskabsplan for ordningen.